Home >> Articles >> Article
  Login | Signup  

Articles from the members

Category
  General Knowledge   Career Counselling   Technology
  Power of Creator   Religious   Moral Story
  Medical   Kids   Sports
  Quran & Science   Politics   Poetry
  Funny / Jokes   Video   Golden Old Days - ம‌ல‌ரும் நினைவுக‌ள்
  Others   சுய தொழில்கள்
 
THE POEM OF DEATH
Posted By:jasmin On 7/17/2004

THE POEM OF DEATHIt was early in the morning at four,

When death knocked upon a bedroom door,

Who is there? The sleeping one cried.

I'm Azrael, Let me come inside.

At once, the man began to shiver,

As one sweating in deadly fever,

He shouted to his sleeping wife,

Don't let him take away my life.

Please go away, O Angel of Death!

Leave me alone; I'm not ready yet.

My family depends on me,

Give me a chance, O please prepense!

The angel knocked again and again,

Friend! I'll take your life without a pain,

It's your soul Allah requires,

I come not with my own desire.

Bewildered, the man began to cry,

O Angel I'm so afraid to die,

I'll give you gold and be your slave,

Don't send me to the unlit grave.

Let me in, O Friend! The Angel said,

Open the door; get up from your bed,

If you do not allow me in,

I will walk through it, like a Jinn.

The man held a gun in his right hand,

Ready to defy the Angel's stand.

I'll point my gun, towards your head,

You dare come in; I'll shoot you dead.

By now the Angel was in the room,

Saying O Friend! Prepare for you doom.

Foolish man, Angels never die,

Put down your gun and do not sigh.

Why are you afraid! Tell me O man,

To die according to Allah's plan?

Come smile at me, do not be grim,

Be Happy to return to Him.

O Angel! I bow my head in shame,

I had no time to take Allah's Name.

From morning till dusk, I made my wealth,

Not even caring for my health.

Allah's command I never obeyed,

Nor five times a day I ever prayed.

A Ramadhan came and a Ramadan went,

But no time had I to repent.

The Hajj was already fard on me,

But I would not part with my money.

All charities I did ignore,

Taking usury more and more.

Sometimes I sipped my favorite wine,

With flirting women I sat to dine.

O Angel! I appeal to you,

Spare my life for a year or two.

The Laws of Quraan I will obey,

I'll begin Salat this very day.

My Fast and Hajj, I will complete,

And keep away from self conceit.

I will refrain from usury,

And give all my wealth to charity,

Wine and wenches I will detest,

Allah's oneness I will attest.

We Angels do what Allah demands,

We cannot go against His commands.

Death is ordained for everyone,

Father, mother, daughter or son.

I'm afraid this moment is your last,

Now be reminded, of your past,

I do understand your fears,

But it is now too late for tears.

You lived in this world, two score and more,

Never did you, your people adore.

Your parents, you did not obey,

Hungry beggars, you turned away.

Your two ill-gotten, female offsprings,

In night clubs, for livelihood they sing.

Instead of making more Muslims,

You made your children non-Muslims.

You ignored the Mua'dhin Adhaan,

Nor did you read the Holy Quran.

Breaking promises all your life,

Backbiting friends, and causing strife.

From hoarded goods, great profits you made,

And your poor workers, you underpaid.

Horses and cards were your leisure,

Money making was your pleasure.

You ate vitamins and grew more fat,

With the very sick, you never sat.

A pint of blood you never gave,

Which could a little baby save.

O Human, you have done enough wrong,

You bought good properties for a song.

When the farmers appealed to you,

You did not have mercy, this is true.

Paradise for you? I cannot tell,

Undoubtedly you will dwell in hell.

There is no time for you to repent,

I'll take your soul for which I am sent.

The ending however, is very sad,

Eventually the man got very mad,

With a cry, he jumped out of bed,

And suddenly, he fell down dead.

O Reader! Take moral from here, you never know, your end may be near change

your living and make amends or heaven, on your deeds depends.

- Author Unknown
Poetry
Date Title Posted By
3/1/2018 12:16:03 PMசிரியா: நாம் யாருக்காக வாழ்கின்றோம் அம்மா!peer
1/6/2018 4:28:41 AMஇமைகளின் பார்வைகள் - ஏர்வாடி சிந்தாpeer
12/7/2017 10:48:52 PMடிசம்பர் 6 - நீதியின் மறுபக்கம்peer
12/7/2017 10:43:38 PMபாபரி மஸ்ஜிதே!peer
6/3/2017 2:28:53 AMநோன்பு - கவிக்கோ அப்துல் ரகுமான்peer
5/29/2017 4:54:47 AMமாட்டுக்கறிவாசனை வீசும் நான் புனிதமற்றவள்தான்..peer
9/3/2016 11:08:46 AMஇமைகளின் பார்வைகள்peer
1/16/2016 1:11:28 AMஉப்பாற்று ஓடை...peer
1/16/2016 1:09:30 AMவீரம் போற்றுதும் ..peer
8/31/2015 12:23:43 AMநல்லூருக்கு உதாரணமாய்.. எங்கள் ஊர் ஏர்வாடி ....Hajas
3/4/2015 1:24:13 AMமாட்டுக்கறி - எங்கள் வாழ்வு (தெலுங்கு கவிதையின் தமிழாக்கம்)peer
11/21/2014 12:33:45 PMசொந்த மண்ணில் சொந்தங்களோடு.....peer
12/22/2013 9:40:31 PMஇது எந்த ஊரு நியாயமுங்க ..........?peer
3/19/2013என்ன இருந்தாலும் நீ ஆம்பளதான்டா!peer
10/30/2012குர்பானி ஆடு - ஏர்வாடிசிந்தாpeer
10/30/2012ஒரு மழை இரவு... - ஏர்வாடிசிந்தாpeer
10/30/2012கண் இழந்த அரசு - ஏர்வாடிசிந்தாpeer
10/30/2012விவாக முறிப்பில்....- ஏர்வாடிசிந்தாpeer
10/30/2012தேடல் - ஏர்வாடிசிந்தாpeer
10/30/2012போர்த்தழும்புகள் - ஏர்வாடிசிந்தாpeer
10/30/2012எதை சாதித்தன ஏவுகனைகள் - ஏர்வாடிசிந்தாpeer
7/16/2012தேர்வில் வெல்ல தேவையானவைகள்peer
7/16/2012திரும்பி வந்துவிடு என் துபாய் கணவா…peer
7/28/2010ஹிஜாப் தரும் சுதந்திரம்!Hajas
1/6/2009உமறு இப்னு அல்-கத்தாப் கலீபாக்களில் இரண்டாமவரும் அவர்களில் முக்கியமானவருமாவார் என்று சொல்லலsohailmamooty
1/5/2009   இலவசம் வந்தது; இல்லம் தொலைந்ததுsohailmamooty
1/4/2009பாலஸ்தீன பாலகனேjasmin
12/23/2008புஷ்ஷை செருப்பால் அடித்த மாவீரன்!jasmin
12/17/2008செருப்பின் புனிதம்peer
12/13/2008நாமும் - இப்ராஹிம் (அலை) அவர்களும்jasmin
5/31/2008Allah knows best!jasmin
3/28/2007THE COOKIE THIEF.........zulfa
2/10/2007Nursery Rhymes...v/s. ...Politiciansjasmin
1/3/2007Foe President BushHajas
3/15/2006பணம் பணமறிய அவா!sisulthan
3/15/2006விட்டுவிடுங்கள் அவனை...sisulthan
10/2/2005First poem in our life.Mohamedris
8/10/2005I know I am beautifuljasmin
5/30/2005If Prophet Muhammad (SAW) Visit Youjasmin
12/20/2004A Mother Is Special!!!jasmin
8/9/2004Gone are the days........but not the memoriesjasmin
7/25/2004Eternal Ink...jasmin
7/25/2004What happened to the Ummah ??jasmin
7/18/2004Ya Allah, Forgive me....jasmin
The view points and opinion solely those of the author or source. nellaiEruvadi.com is not responsible for the posted contents..